Διπλωματικές Εργασίες


ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2016

Το Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών του Ε.Μ.Π. προσφέρει στους κ.κ. σπουδαστές  που επιθυμούν την δυνατότητα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας στα ακόλουθα πεδία:

Α. Μέθοδοι βελτιστοποίησης σχεδιασμού στοιχείων μηχανών:

Στο πεδίο αυτό συγκαταλέγονται θέματα τα οποία αφορούν στην εξαγωγή μεθόδων και τεχνικών βελτίωσης του συμβατικού τρόπου σχεδιασμού μηχανών και εξαρτημάτων με παράλληλο στόχο την δημιουργία νέων σχεδιαστικών εργαλείων.

  1. Αντίστροφος σχεδιασμός, κοστολόγηση κατασκευή και λειτουργική αποτίμηση κιβωτίου ταχυτήτων επιβατηγού οχήματος.
  1. Ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών τυποποίησης υπολογισμού στοιχείων μηχανών και εφαρμογή σε σχετικό λογισμικό.
  1. Ανάπτυξη εργαλείων σχεδιασμού στοιχείων μηχανών τυποποιημένης γεωμετρίας με έμφαση στη βελτίωση της μεθόδου παραγωγής.

B. Κατάστρωση προγράμματος συντήρησης, αναβάθμιση και retro-fitting μηχανών Εργαστηρίου Στοιχείων Μηχανών:

Στο πεδίο αυτό συγκαταλέγονται θέματα που αφορούν την λειτουργική αναβάθμιση, τον αντίστροφο σχεδιασμό και την κατάστρωση προγραμμάτων λειτουργικής συντήρησης διαφόρων μηχανών που βρίσκονται στο Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών. Ενδεικτικά αναφέρονται:

  1. Αντίστροφος σχεδιασμός υδραυλικού και ηλεκτρικού κυκλώματος, κατάστρωση εγχειριδίου λειτουργίας και συντήρησης και σχεδιασμός αναβάθμισης ηλεκτρουδραυλικής μηχανής εξόλκλευσης πλαστικών  DEMAG D80 του Εργαστηρίου Στοιχείων Μηχανών.
  2. Αντίστροφος σχεδιασμός, αποτύπωση εξαρτημάτων σε κατασκευαστικά σχέδια κατάστρωση εγχειριδίου λειτουργίας και συντήρησης φρέζας Εργαστηρίου Στοιχείων Μηχανών.
  3. Αντίστροφος σχεδιασμός, αποτύπωση εξαρτημάτων σε κατακευαστικά σχέδια κατάστρωση εγχειριδίου λειτουργίας και συντήρησης τόρνου Εργαστηρίου Στοιχείων Μηχανών.

Γ.   Σχεδιασμός πειραματικών διατάξεων

Στο πεδίο αυτό εντάσεται ο σχεδιασμός και η κατασκευή πειραματικών εργαστηριακών διατάξεων που αφορούν τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου Στοιχείων Μηχανών.  Ενδεικτικά αναφέρονται: 

  1. Σχεδιασμός ιξωδόμετρου με δυνατότητα προσαρμογής σε υψηλά επίπεδα πίεσης και θερμοκρασίας (800 bar/700°C).
  2. Σχεδιασμός διάταξης ανακυκλoφορούσας ισχύος για στατικό και δυναμικό έλεγχο σε στοιχεία μηχανών

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να επικοινωνήσουν για σχετικές πληροφορίες με τον Υ/Δ Στράτο Τσολάκη (etsolakis@central.ntua.gr)

 

Δ. «Σχεδιασμός, Έλεγχος Αντοχής και Κατασκευαστική Υλοποίηση Τράπεζας Δοκιμαστηρίου Υδραυλικών Εξαρτημάτων Εργαστηρίου Στοιχείων Μηχανών»

 

Η παραπάνω διπλωματική εργασία περιλαμβάνει όλα τα στάδια από το σχεδιασμό, μέχρι την τελική κατασκευαστική υλοποίηση μεταλλικής τράπεζας η οποία θα χρησιμοποιηθεί σαν βάση για τη λειτουργία του δοκιμαστηρίου υδραυλικών εξαρτημάτων στο Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών. Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα πρέπει, με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού, να καταλήξει σε ένα πλήρες τρισδιάστατο μοντέλο της τράπεζας, επιλέγοντας στοιχεία όπως αριθμό δοκών και πάχος τους, αντηρίδες, είδη και αριθμό συνδέσεων μεταξύ των διαφόρων εξαρτημάτων (π.χ. κοχλιώσεις, συγκολλήσεις κ.ο.κ). Στη συνέχεια, πάλι με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού, θα πρέπει να ελέγξει το προτεινόμενο τρισδιάστατο μοντέλο σε αντοχή, αλλά και να εντοπίσει τυχόν προβλήματα συντονισμών αναλύοντας τις ιδιοσυχνότητές του. Τέλος, θα πρέπει να κοστολογήσει την όλη κατασκευή απευθυνόμενος /η σε προμηθευτές των απαιτούμενων υλικών και να επιμεληθεί την κατασκευαστική υλοποίηση της τράπεζας, σε συνεργασία με το προσωπικό του Εργαστηρίου Στοιχείων Μηχανών ή και κάποιου εξωτερικού συνεργάτη.

 

Ε. «Σχεδιασμός, Έλεγχος και Κατασκευαστική Υλοποίηση Υδραυλικής Εγκατάστασης Υψηλής Πίεσης Δοκιμαστηρίου Υδραυλικών Εξαρτημάτων Εργαστηρίου Στοιχείων Μηχανών»

 

Η παραπάνω εργασία περιλαμβάνει όλα τα στάδια, από τα αρχικά μονογραμμικά διαγράμματα μέχρι την τελική κατασκευαστική υλοποίηση, κατασκευής της υδραυλικής εγκατάστασης υψηλής πίεσης η οποία θα χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία του δοκιμαστηρίου υδραυλικών εξαρτημάτων στο Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών. Ξεκινώντας από τα αρχικά προτεινόμενα μονογραμμικά διαγράμματα, ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα πρέπει να καταλήξει στην πλήρη διαμόρφωση του υδραυλικού κυκλώματος το οποίο θα περιλαμβάνει 5 αντλίες (συνολικής παροχής της τάξης των 80l/min) μαζί με πλήθος άλλων εξαρτημάτων (βαλβίδες, συσσωρευτές, επενεργητές κ.ο.κ) και να συμπληρώσει τον πίνακα αληθείας της κατασκευής για όλες τις πιθανές καταστάσεις λειτουργίας της. Τέλος, θα πρέπει να κοστολογήσει την όλη κατασκευή απευθυνόμενος /η σε προμηθευτές των απαιτούμενων υλικών και να επιμεληθεί την κατασκευαστική υλοποίηση του υδραυλικού κυκλώματος, σε συνεργασία με το προσωπικό του Εργαστηρίου Στοιχείων Μηχανών ή και κάποιου εξωτερικού συνεργάτη.

 

Ζ. «Σχεδιασμός, Εγκατάσταση και Βαθμονόμηση Μετρητικού Συστήματος Δοκιμαστηρίου Υδραυλικών Εξαρτημάτων Εργαστηρίου Στοιχείων Μηχανών»

 

Η παραπάνω διπλωματική εργασία περιλαμβάνει όλα τα στάδια της εγκατάστασης, βαθμονόμησης και λειτουργίας του μετρητικού συστήματος (Data Acquisition System) που θα εγκατασταθεί στο δοκιμαστήριο υδραυλικών εξαρτημάτων του Εργαστηρίου Στοιχείων Μηχανών. Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα επιμεληθεί την εγκατάσταση των μετρητικών εξαρτημάτων στις επιλεγμένες θέσεις του υδραυλικού κυκλώματος του δοκιμαστηρίου και θα συλλέξει τα απαραίτητα στοιχεία για τη βαθμονόμησή τους. Στη συνέχεια, θα δημιουργήσει το απαραίτητο interface για τη λήψη των δεδομένων στη μονάδα λήψης δεδομένων (DAQ Unit) προσθέτοντας και τυχόν άλλες απαραίτητες λειτουργίες (π.χ. φίλτρα συχνοτήτων). Τέλος, θα εκτελέσει ικανό αριθμό μετρήσεων με λήψη δεδομένων (datasets) ώστε να επιβεβαιωθεί η σωστή λειτουργία του μετρητικού συστήματος.

[2014]

Τίτλος:Σχεδιασμός υδραυλικής σεισμικής τράπεζας δύο βαθμών ελευθερίας για την επιβολή ισχυρών κατακόρυφων κινήσεων σε κτήρια

Συγγραφέας:Τσολάκης, Ευστράτιος Παναγίωτης; Tsolakis, Efstratios Panagiotis

Ημερομηνία:2014-09-01

Τίτλος:Βελτιστοποίηση σχεδιασμού μετωπικών εσωτερικών και εξωτερικών οδοντώσεων

Συγγραφέας:Παρασκευόπουλος, Νικόλαος Θ.; Paraskevopoulos, Nickolas T.

Ημερομηνία:2014-05-16

[2013]

Τίτλος:Ανάλυση και σχεδιασμός υδραυλικής εργαστηριακής μηχανής δοκιμών με μετασκευή μονοκόχλιου διεκβολέα θερμοπλαστικών υλικών

Συγγραφέας:Λαμπρόπουλος, Τρύφων-Ιωάννης Γ.; Lampropoulos, Trifon-Ioannis G.

Ημερομηνία:2013-07-24