Μηχανολογικό Σχέδιο Ι


 • Nothing found.

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Εισαγωγή στο μηχανολογικό σχέδιο και στη συμβολή του στις επιστημονικές και επαγγελματικές δραστηριότητες του Διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού.
 • Κατηγορίες μηχανολογικού σχεδίου. Σκαριφήματα.
 • Διεθνείς κανονισμοί για το μηχανολογικό σχέδιο.
 • Συμβατική και με ηλεκτρονικά μέσα σχεδίαση.
 • Μεγέθη χάρτου. Κλίμακες σχεδίασης. Είδη και χρήση γραμμών σχεδίασης.
 • Προβολικά επίπεδα. Όψεις και διάταξη όψεων. Βοηθητικές Όψεις.
 • Τομές. Είδη Τομών.
 • Η διαστασιολόγηση στα μηχανολογικά σχέδια.
 • Ανοχές διαστάσεων. Συναρμογές άξονα – τρύματος. Τραχύτητα επιφανείας.
 • Σπειρώματα. Κοχλίες και συναφή μέσα λυόμενης σύνδεσης.
 • Σχεδίαση στοιχείων μηχανών.
 • Σχεδίαση συναρμολογημένων μηχανολογικών συνόλων. Σχεδίαση συγκολλητών κατασκευών
 • Εισαγωγή στη σχεδίαση μηχανολογικών εξαρτημάτων με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή (3D – CAD).

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

 1. Αντωνιάδης, Α.Θ., Μηχανολογικό Σχέδιο, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, Θες/νίκη, 2007
 2. Βούλγαρης, M., Μηχανολογικό Σχέδιο, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ, Αθήνα, 2004
 3. Μπουζάκης, Κ.Δ., Κανονισμοί Μηχανολογικού Σχεδίου, Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θες/νικη, 2003
 4. Simmons, C.H., Maguire D.E., Manual of Engineering Drawing, Elsevier,2009
 5. Hoischen, H., Hesser, W., Technisches Zeichnen, 31. Auflage, Cornelsen, Berlin, 2007
 6. ISO Standards Handbook, Technical drawings Volume 2: Mechanical engineering drawings, 4th Edition, ISBN 92-67-10371-7, Geneva, 2002
 7. Labisch, S., Weber, C., Technisches Zeichnen, 3. Auflage, Vieweg + Teubner Verlag, 2008
 8. Grollius, H.W., Technisches Zeichnen fur Maschinenbauer, Carl Hanser Verlag, 2010
 9. Jensen, C., Helsel, J.D., Short, D.R., Engineering Drawing and Design, 6th Edition, ISBN 0-07-821343-6, McGraw Hill, New York, 2002

Τρόπος βαθμολόγησης

Η αξιολόγηση των κ.κ. σπουδαστών θα γίνει με τους εξής τρόπους:

 

 • ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ [Δ]: Είναι  υποχρεωτικό  για όλους και περιλαμβάνει  σχεδιασμό με μολύβι σε χαρτί.  Δίνεται  στη διάρκεια  της εξεταστικής  περιόδου  (κανονικής  ή επαναληπτικής)  που ανακοινώνει η Σχολή.

 

 • ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ  [Μ]:  Είναι  υποχρεωτικές  και  προσφέρονται  από  τον  Τομέα Τεχνολογίας   των   Κατεργασιών.   Περιλαμβάνουν   παρακολούθηση   πρακτικών εργαστηριακών  ασκήσεων  και συγγραφή  εργαστηριακών  αναφορών.  Το πρόγραμμα  των εργαστηρίων ανακοινώνεται έγκαιρα από τον Τομέα Τεχνολογίας των Κατεργασιών (καθ. Δ. Μανωλάκος)

 

 • ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΟΥ [Θ]: Είναι προαιρετικά και περιλαμβάνουν  6 έως 8 σχέδια με μολύβι σε χαρτί A3 ή Α2. Τα θέματα διανέμονται  κατά τη διάρκεια  του εξαμήνου  και επεξηγούνται στην τάξη ενώ οι σπουδαστές  μπορούν να δοκιμάσουν  να τα σχεδιάσουν,  σε σκαρίφημα, στο τετράδιο σκαριφημάτων  και να συζητήσουν  τις απορίες τους μαζί με τον διδάσκοντα πριν τα εκπονήσουν για παράδοση. Παραδίδονται  το καθένα σε τακτικές ημέρες και ώρες που  ορίζονται  από  τον διδάσκοντα  και ο μέσος  όρος  βαθμολογίας  τους  λαμβάνεται  ως βαθμός   θεμάτων   [Θ].   Εκπρόθεσμη    ή   μη   παράδοση    κάποιου/ων    από   τα   θέματα συνεπάγεται  τη βαθμολογία  του/τους  με βαθμό  μηδέν  (0). Τα θέματα  διορθώνονται  και επιστρέφονται στους σπουδαστές χωρίς να αναγράφεται επάνω τους βαθμός. Την 3η εβδομάδα διδασκαλίας οι σπουδαστές που επιθυμούν να τα εκπονήσουν και να τα παραδώσουν,  υπογράφουν  σε σχετική  κατάσταση,  από  την  οποία  μπορούν  να παραιτηθούν  με υπογραφή τους μέχρι την 5η  εβδομάδα διδασκαλίας,  ειδάλλως ο βαθμός [Θ] λαμβάνεται  υποχρεωτικά  υπόψη στην τελική βαθμολογία  και στην κανονική και στην επαναληπτική   εξέταση  του  μαθήματος.  Ο  βαθμός  των  θεμάτων  δεν  μεταφέρεται  στα επόμενα έτη.

 

Διευκρινιστικά αναφέρεται ότι τα απαραίτητα μέσα και όργανα για τη σχεδίαση των σκαριφημάτων και των Θεμάτων Σχεδίου είναι (α) το Τετράδιο Σκαριφημάτων με 40 φύλλα καρρέ διαστάσεων  Α3 (297 x 420 mm) και (β) δύο μολύβια, 2Β ή ΗΒ (για παχιές γραμμές) και Η ή 2Η (για λεπτές γραμμές). Μέσα και όργανα σχεδίασης πέρα από τα παραπάνω (α) και (β) είναι χρήσιμα αλλά όχι κατ’ ανάγκη απαραίτητα.

 

 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ CAD  [Ε]:  Είναι   προαιρετικό  και  περιλαμβάνει   3  εργαστηριακές   ώρες  ανά σπουδαστή. Περιλαμβάνει την εισαγωγή στη στερεά μοντελοποίηση του φοιτητή με χρήση του προγράμματος  SolidWorks.  Ο βαθμός του εργαστηρίου  λαμβάνεται  μετά από ημίωρη ατομική  πρακτική  εξέταση  του κάθε σπουδαστή  σε Η/Υ όπου θα κληθεί να σχεδιάσει  το στερεό μοντέλο ενός αντικειμένου με βάση το μηχανολογικό του σχέδιο (όψεις και τομές). Οι  σπουδαστές   που  επιθυμούν   να  εκπαιδευτούν   στο  εργαστήριο   CAD  θα  πρέπει  να

 

υπογράψουν σε σχετική κατάσταση που θα βγει την 3η  εβδομάδα διδασκαλίας.  Για όσους υπογράψουν στην κατάσταση αυτή ο βαθμός του εργαστηρίου CAD [Ε] λαμβάνεται υποχρεωτικά  υπόψη  στη διαμόρφωση  του τελικού  βαθμού  τόσο στην κανονική,  όσο και στην  επαναληπτική  εξεταστική,  χωρίς  τη  δυνατότητα  μεταφοράς  στα  επόμενα  έτη.  Αν κάποιος  σπουδαστής  που  έχει  δηλώσει  δεν  προσέλθει  στην  εξέταση  λαμβάνει  σ’  αυτή βαθμό μηδέν (0).

 

 • ΠΡΟΟΔΟΣ [Π]: Στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί μια ενδιάμεση εξέταση την 5η  εβδομάδα των μαθημάτων  που θα βοηθήσει τους σπουδαστές  να έλθουν σε δοκιμαστική  επαφή με τη διαδικασία των τελικών εξετάσεων με τη μέχρι τότε διδαχθείσα ύλη. Η διάρκειά της θα είναι μια διδακτική ώρα, η σχεδίαση του θέματος θα γίνει σε σκαρίφημα και η συμμετοχή σε αυτή θα είναι προαιρετική,  χωρίς να απαιτείται  δήλωση. Θα υπολογίζεται  στον τελικό βαθμό   μόνο   εφόσον   ανεβάζει   τον   βαθμό   του   διαγωνίσματος   [Δ],   ειδεμή   δεν   θα υπολογίζεται καθόλου.

 

Η βαθμολογία θα υπολογίζεται εναλλακτικά με τους εξής τρόπους:

 

Τρόπος Α

 

0.85x[Γ]+0.15x[Μ]                                                        (Αν δεν δηλωθούν θέματα και εργαστήριο CAD)

 

Τρόπος Β

 

0.55x[Γ]+0.15x[Μ]+0.30x[Θ]                                  (Αν δηλωθούν μόνο θέματα)

 

Τρόπος Γ

 

0.65x[Γ]+0.15x[Μ]+0.20x[E]                                   (Αν δηλωθεί μόνο εργαστήριο CAD)

 

Τρόπος Δ

 

0.35x[Γ]+0.15x[Μ]+0.30x[Θ]+0.20x[Ε]                  (Αν δηλωθούν και θέματα και εργαστήριο CAD)

 

 

 

 

Σε όλα τα παραπάνω ο βαθμός των γραπτών [Γ] υπολογίζεται ως: [Γ] = ΜΑΧ ([Δ],   0.70x[Δ]+0.30x[Π])

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

 

 • Το  τετράδιο   σκαριφημάτων    δεν   θα   βαθμολογείται    πλέον   και   οι   σχετικές   παλιές βαθμολογίες έχουν διαγραφεί.

 

 • Οι προθεσμίες παράδοσης θα είναι δεσμευτικές για όλους. Υπάρχει αρκετός χρόνος για την εκπόνηση και  την  έγκαιρη  παράδοση  των  θεμάτων.  Σε  περίπτωση  που  η  Σχολή  είναι εκτάκτως κλειστή θα μετατοπίζεται η ημερομηνία παράδοσης για την επόμενη εργάσιμη.
 • Η δήλωση με υπογραφή στις σχετικές καταστάσεις είναι απαραίτητη προϋπόθεση  για την ανάληψη / παραίτηση μιας εργασίας, ή για τη μεταφορά βαθμολογίας  όπως αναγράφεται παραπάνω. Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνήματα ή συζητήσεις δεν υποκαθιστούν  την  ανάγκη  υπογραφής.  Για  τους  φοιτητές  που  δεν  θα  υπογράψουν  σε καμία από τις στις σχετικές καταστάσεις  η βαθμολογία  υπολογίζεται  αποκλειστικά  με τον παραπάνω  Τρόπο Α.

Διαλέξεις

Αρχείο σχεδίων

Σημειώσεις

[pdf-embedder url=”http://www.mdlab.mech.ntua.gr/wp-content/uploads/Βαθμολογία-ΜΣ1.pdf”]